Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat módosítás

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek megfelelően Társaságunk a jelenleg hatályos Földgázkereskedelmi üzletszabályzatunk felülvizsgálta, és a jogszabályi változások miatt megállapította, hogy annak aktualizálása és módosítása a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jóváhagyása mellett szükséges.

A fentiekre való tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat módosításunkat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2022.03.21-én H1224/2022 számú határozatában jóváhagyta.

Hungaro Energy Kft. – Üzletszabályzat

A változások összefoglalását jelen tájékoztatóban találják:

3.5. Energiahatékonysági tájékoztatás

3.5.1. A Hungaro Energy Kft. ügyfélszolgálatán és honlapján az energiahatékonysággal kapcsolatosan olyan tájékoztatást és tanácsadást nyújt a Felhasználók számára, amely segíti a Felhasználók tudatos energiafogyasztási szemléletének kialakítását, gyakorlatias és hasznos információkat tartalmaz az egyes fogyasztói célcsoportok által kivitelezhető energia-megtakarítási lehetőségekről és a beruházásokhoz elérhető támogatási konstrukciókról

3.5.2. A Hungaro Energy Kft. a Felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatja a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítását végző energetikai tanúsítók, valamint az energetikai auditálást végző személyek és szervezetek elérhetőségéről, továbbá az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések, programok hozzáférhetőségéről, valamint ezen információkat a honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a Felhasználók rendelkezésére bocsátja

3.5.3. A Hungaro Energy Kft. a Felhasználót szerződéskötés és szerződésmódosítás során tájékoztatja a szolgáltatási területén működő, energetikai fogyasztói tanácsadó vagy érdekvédelmi szervezetek elérhetőségéről (beleértve internetes honlapjuk elérhetőségét), amelyek tájékoztatást nyújthatnak energiahatékonyságot javító intézkedésekről és programokról, az energiafogyasztásra vonatkozó referenciaértékekről, valamint a földgázzal működő berendezések fogyasztáscsökkentésével kapcsolatos leírásokról. A földgáz-kereskedő ezen információkat a honlapján közzéteszi és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a Felhasználók rendelkezésére bocsátani.

3.5.4. A Hungaro Energy Kft. a Felhasználó számára az illetékes elosztóval együttműködve biztosítja a távleolvasott adatokhoz hozzáférést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően. A távleolvasott adatokhoz hozzáférés adatvédelmi okok miatt kizárólag a szerződött Felhasználó írásos nyilatkozata alapján lehetséges. A távleolvasott mérési adatokat az illetékes elosztói engedélyes gyűjti, tárolja és teszi elérhetővé a Felhasználó részére.

3.6. Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénnyel (Enhat. tv.) megállapított energiahatékonysági kötelezettségi rendszer miatt felmerülő ráfordítás

3.6.1. A Hungaro Energy Kft. jogosult a Felhasználóval szemben érvényesíteni a Hungaro Energy Kft., mint az Enhat. tv. szerinti energiahatékonysági kötelezetti rendszer kötelezettje által teljesítendő, Enhat. tv. szerinti energiamegtakarítási kötelezettség figyelembevételével a Hungaro Energy Kft. által számított energiahatékonysági járulékfizetési kötelezettség Felhasználóra eső arányos részét.

3.6.2. A Hungaro Energy Kft. és a Felhasználó eltérő megállapodása hiányában az energiadíj egységár nem tartalmazza azt a ráfordítást, amely a Hungaro Energy Kft.-nél az Enhat. tv. és a kapcsolódó jogszabályok, szabályzatok, közigazgatási határozatok alapján elérendő éves energiamegtakarítási kötelezettség miatt felmerül.

3.6.3. A havonta, önálló díjtételként,  gázdíjat tartalmazó számlában vagy egyéb módon kiszámlázott energiahatékonysági díj számítási alapja az Enhat. tv. 15. § (1) bekezdés szerinti, szerződéses időszakkal érintett naptári év értékesítéséhez megadott megtakarítási százalék, az Enhat. tv. 15/E. § (1) bekezdés szerinti energiahatékonyság járulék Ft/kWh-ban vagy Ft/MJ-ban meghatározott értéke és a Földgáz  Kereskedelmi Szerződés alapján számlázott energiamennyiség szorzata.

3.6.4. Amennyiben a szerződéses időszak több naptári évet érint, ez esetben a megtakarítási százalék naptári évekhez megadott százalékos értékhez igazodik [pl. a 2021. naptári évben a megtakarítási százalék értéke 0,3%]. Az energiahatékonysági díj adott naptári év szerinti mértéke [Ft/kWh vagy Ft/MJ], a 4. számú Melléklet (Kondíciós Lista) alapján kerül kiterhelésre. A kiszámlázott energiahatékonysági díj fizetési határideje megegyezik az gázdíj fizetési határidőjével.

3.6.5. Amennyiben a Felhasználó az Enhat. tv. szerinti energiahatékonyság-javító beruházást vagy intézkedést hajt végre, arról a Hungaro Energy Kft.-t tájékoztatja, annak érdekében, hogy a Felhasználó által teljesített energiamegtakarítás az energiamegtakarítási kötelezettségi rendszerben figyelembe vételre kerüljön és a Felek egyeztetést kezdeményeznek az auditált energiamegtakarítás átruházásának feltételeiről a Felhasználó összes energiaköltsége csökkentése érdekében.

3.6.6. A Felek a Földgáz Kereskedelmi Szerződésben rendelkezhetnek az adott energiahatékonysági kötelezettség teljes vagy részleges megváltásáról, a Felhasználó egyéb, részére elismert és még el nem számolt energiamegtakarítási eredményei arányában.

3.6.7. A fenti rendelkezések megfelelően alkalmazandók bármely egyéb, a Hungaro Energy Kft.-t, mint földgáz kereskedelmi engedélyest terhelő energiamegtakarítási kötelezettség alapján a Hungaro Energy Kft. által számított, költségvetésbe történő befizetési kötelezettség esetében.